Bruger/pårørenderåd

Brøndby Kommune har valgt, at der oprettes et bruger/pårørenderåd på hver ældrecenter i kommunen.

Bruger- og pårørenderåd

På Ældrecentret Nygårds Plads afholdes møder i rådet ca. 4 gange årligt. På møderne fremlægges tilsynsrapporter fra kommunens- og Styrelsen for Patienssikkerheds tilsynsbesøg, og rådet inddrages i tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne og i forbindelse med nye tiltag inden for alle områder der berører centret.

Der sendes referat til beboerne, rådets medlemmer, personalegrupperne og til ledelsen i Ældre og Omsorg i Brøndby Kommune.

Det er beboerne og pårørende der vælger repræsentanterne til rådet. Der er valg til rådet hver år. 1/3 af repræsentanterne i rådet er på valg den ene år og 2/3 af repræsentanterne er på valg det efterfølgende år.

Rådets sammensætning:

- 1 beboer for hver etage
- 1 pårørende for hver etage
- 1 repræsentant fra Seniorrådet
- Centerlederen (er referent, uden stemmeret)

Det prioriteres, at det er en beboer der er formand for Bruger- og pårørenderådet, og at suppleanterne er inviteret med til alle møderne.

Ledere og medarbejdere inviteres med til møderne ad hoc - når det er punkter eller emner af særlig relevans på dagsordenen.

Er du interesseret i at blive repræsentant i rådet, er du meget velkommen til at stille op. Du kan få yderligere information hos afdelingslederne eller hos centerleder Marianne Strømsted på tlf. 21 20 71 40.

Bruger/pårørenderåd - Folder

Indhold i folder om Bruger- og pårørenderåd på Ældrecentrene i Brøndby Kommune:

Hvorfor har vi Bruger- og pårørenderåd?

Brøndby Kommune har valgt at have et bruger- og pårørenderåd i tilknytning til hvert ældrecenter. Et Bruger- og pårørenderåd skal aktivt understøtte den lokale beboer- og pårørendeinvolvering.

Hvem kan sidde i Bruger- og pårørenderådet?

Rådet består af valgte beboere og pårørende samt en repræsentant fra Seniorrådet. Centerlederen er sekretær og deltager i møderne. For at sikre en kvalificeret dialog kan relevante ledere og medarbejdere deltage ad hoc i møderne.

Hvad er rådets opgaver?

Rådets overordnede opgaver er at repræsentere beboernes interesser.
Det er rådet, der selv beslutter, hvad man ønsker at arbejde med. Det kunne eksempelvis være følgende:
• Beboernes hverdag
• Udarbejdelse og revidering af pjece til beboerne og pårørende
• Velkomst til nye beboere
• Sætte emner på dagsorden, der rører sig blandt beboerne
• Faglig kvalitet/patientsikkerhed, som centret arbejder med
• Økonomi og besparelser
• Servicepakken/kvalitetsstandarden
• Centrets aktivitetstilbud/muligheder

Tilsyn

Alle ældrecentre får løbende tilsyn af de nationale tilsynsmyndigheder. Rådet får løbende tilsendt tilsynsrapporter sammen med dagsorden, hvor der skal gives høringssvar i forhold til selve tilsynet og eventuelle handleplaner.

I høringssvaret har man mulighed for at kommentere tilsynsrapporten og give bemærkninger til de forhold, tilsynet har beskrevet i rapporten eller til de konklusioner, som tilsynet er nået frem til. Det kan også være, at man har set tilsynsrapporten og er enig i den.

Høringssvarene indgår i orienteringen til kommunens social- og sundhedsudvalg og kommunalbestyrelsen.
Bruger- og pårørenderådet har ikke indflydelse på de overordnede love og regler, som ældrecentret skal følge. Centerlederen er ansvarlig for den faglige kvalitet og den daglige drift.
Det er lederens opgave løbende at oplyse om nye love, regler og projekter mv., der har indflydelse på beboernes hverdag, som for eksempel:
• Ændret budget, herunder lønsum og vikarforbrug
• Ændringer i kvalitetsstandarder/serviceniveau
• Ændringer i arbejdsgange
• Udvikling i faglig kvalitet

Bruger- og pårørenderåd - Virksomhedsplan

Ældrecentrene hører under Ældre & Omsorg i Brøndby kommune, og der udarbejdes ca. hvert 2. år en fælles virksomhedsplan for Ældre & Omsorg. Ud over dette har de enkelte centre lokale virksomhedsplaner/indsatsområder, og rådet orienteres løbende om arbejdet med disse.

Hvordan fungerer Bruger- og pårørenderådet?

Det enkelte ældrecenter har selv mulighed for at lave lokale vedtægter, herunder en mulig forretningsorden. Se mere på det enkelte ældrecenterets hjemmeside.

Tavshedspligt

Personalet har tavshedspligt, og derfor drøftes den enkelte beboers forhold ikke i Bruger- og pårørenderådet.

Sidst opdateret den 22. maj 2023