Personale

Det er vigtigt for os, at der er en varm, åben og imødekommende stemning på Nygårds Plads.

Kommunikation

Vi arbejder ud fra fælles værdier, virksomhedsplan, kvalitetsstandarder, helhedspleje, kontaktpersonsordning og tværfaglig samarbejde.

Vi har fokus på den reflekterende kommunikation som redskab til at styrke samarbejdet (og dermed dialogen) mellem beboere, pårørende og personale.

Værdier

Personalet, beboere og pårørende på Ældrecentret Nygårds Plads har i fællesskab vedtaget en række værdier, som er blevet en naturlig del af vores hverdag.

Vi forsøger at bruge værdierne i vores hverdag, når vi samarbejder.

Værdierne kommer også ind i billedet, når konflikter og problemer skal løses, eller der skal tages stilling til nye tiltag.


Ansvar: Samarbejde på tværs og udvise ansvarlighed.

Motivation: Lyst til at deltage aktivt i dagligdagen og yde sit bedste med udgangspunkt i egne ressourcer.

Respekt: Respektere hinanden og rumme hinandens forskelligheder.

Dialog: Dialogen skal være åben og ligeværdig.

Udvikling: Vilje, plads og støtte til udvikling.

Visioner

Ældrecentret Nygårds Plads opleves som en helhed og fremtræder med en imødekommenhed over for alle der kommer på centret.
Ældrecentret Nygårds Plads er et aktivt og trygt sted at bo.
Alle tager aktivt del i dagligdagen og yder deres bedste med udgangspunkt i egne ressourcer og holdninger.
Personalet understøtter kontakten til familie og venner for at bevare den enkelte beboers netværk.
Der er respekt for den enkelte og forskellighedernes rummes.
Dialogen er åben og ligeværdig. Der er et samarbejde på tværs og der udvises ansvarlighed.
Ældrecentret Nygårds Plads er en arbejdsplads i udvikling med et godt arbejdsmiljø.
Der er vilje og der er støtte og plads til udvikling.

Velkommen pjece - Personale

Indhold af pjecen - Velkommen personale

Dialog

Når vi er sammen er vi
• Opmærksomme
• Lyttende
• Nysgerrige
• Støttende
• Anerkendende

Praktiske oplysninger

Du vil de første dage få en masse information om forskellige emner. Nogle vil huskes, andre blive glemt. Derfor har vi lavet denne pjece, som giver dig en række praktiske oplysninger om din nye arbejdsplads.

Virksomhedsplan

På Ældrecentret Nygårds Plads arbejder vi ud fra en ”Virksomhedsplan” der strækker sig over en periode på 2 år. Ledere og med-arbejdere har i fællesskab beskrevet indsatsområder og aktiviteter for de enkelte områder.
”Virksomhedsplanen” er tænkt som et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere til at fastholde fokus på indsatsområderne, så vi samlet kan udvikle os på centret.
Virksomhedsplanen kan du finde på ”Bølgen” og på vores hjemmeside www.brondby.dk/nygaardsplads

Personalepolitik

Personalepolitikken angiver, hvad Brøndby Kommune har til hensigt at gøre, og i praksis gør, på det personalepolitiske område. Personalepolitikken bygger på at den enkelte ansatte har et ansvar for egen udvikling og samtidig tager et medansvar for de ydelser, som kommunen yder.
Personalepolitikken kan du finde på ”Bølgen”.

Uniform og nøglebrik

Ved ansættelsen får du udleveret en nøglebrik, og der kvitteres i serviceafdelingen.
Uniformer udleveres til plejepersonalet, køkken og rengøringspersonalet samt til servicemedarbejdere. Vikarer og elever kan låne uniformer.
Taskeskabe forefindes i alle afdelinger.
Der er omklædningsrum med badefaciliteter i kælderetagen. Om-klædning foregår i kælderen, og du skal selv medbringe en hængelås.
Ved fratrædelse
Nøglebrik afleveres i serviceafdelingen, eller hos din afdelingsleder.

Telefoner

For at ringe ud af centret, skal der først tastes 0.
Der kan ikke ringes til udlandet fra telefonerne.
Alle grupperne har eget lokalnummer og en central telefon i administrationen. Der hænger intern telefonliste i alle grupperum.
Brøndby kommunes telefonbog forefindes på ”Bølgen”.

Vi har på centret aftalt at vores private mobiltelefoner skal være i taske skabene og være på lydløs. Se vores mobilpolitik, der er tilgængelig på G:drevet G:\Socfv\Ældre og Omsorg\Ældrecentret Nygårds Plads\Fælles\Politikker.
Ligger også i din introduktionsmappe.

Møder

Inden for hver gruppe er der fast mødestruktur.
Vi har derudover mange tværfaglige arbejdsgrupper og ressource-grupper på tværs af faggrupperne.

Sikkerhed og samarbejdet

På centret har vi et lokalt MED udvalg hvor personale og lederrepræsentanter i fællesskab arbejder for at skabe de bedst mulige arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø på centret. TR repræsentanter og AMR repræsentanter er repræsenteret i MED udvalget.
De enkelte grupper har egne arbejdspladsvurderinger, kaldet APV, hvor problemstillinger behandles og prioriteres. De problemstillinger grupperne ikke selv er i stand til at løse sendes til behandling i MED udvalget. Minimum hvert tredje år afholdes der APV konferencer i din gruppe, så vi på den måde kan sikre at der fortsat er fokus på problemstillinger og prioriteringer inden for sikkerhedsområdet. Der skrives referater fra alle møder der er tilgængelig på G:drevet.

Tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentanter
Der er valgt tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, som vil være dig behjælpelig i alle forhold omkring f.eks. løn og ansættelsesforhold, overenskomster, sikkerhed, arbejdsmiljø.

Kørsel

Har du haft et arbejdsærinde og har brugt eget transportmiddel, yder kommunen kilometertakst, hvis det forinden er aftalt med din nærmeste leder. Du skal udfylde blanket tjenestekørsel som ligger på ”Bølgen”, der skal underskrives af din nærmeste leder.
Der er mulighed for at få udleveret taxabon i forbindelse med ledsagelse af en beboer til hospital.

Kommer du til skade i arbejdstiden, uden du behøver en alarm-kørsel og ikke skal indlægges på hospitalet, men har behov for et skadestuebesøg, kan du få udleveret en taxabon i afdelingen eller i administrationen. Er det ikke muligt at fremskaffe en taxabon, kan du selv betale for taxaen, og derefter aflevere bonnen i administrationen, som så refundere beløbet.

Fravær

Sygemelding/raskmelding.
Ved sygemelding melder du dig syg til egen afdeling så hurtigt som muligt. Du skal kontakte afdelingslederen på dagen eller på førstkommende hverdag, af hensyn til fraværets forventede længde og af hensyn til videre planlægning.
Kun telefonisk sygemelding accepteres (modtages ikke på sms eller mail)

Raskmelding gives til egen gruppe/afdelingslederen, når du ved hvornår arbejdet kan genoptages. Hvis du har planlagt weekendarbejde, så kontakt afdelingen senest torsdag med en status.
Føler du dig rask kort tid inden arbejdets start er du meget vel-kommen, selv om du ikke har raskmeldt dig.

Centrets sygefraværspolitik gør, at vi ved tilbagevendende fravær eller mønster i fraværet, indkalder til samtale med din nærmeste leder og en evt. bisidder. Ved samtalen drøftes fraværet og årsagerne hertil. Der tages referat af samtalen og dette underskrives af mødets repræsentanter og gemmes i din personalesag. Der kan aftales en opfølgningssamtale.
Se ”Trivsel og nærvær” pjecen i introduktionsmappen.

Røgfri arbejdstid

Brøndby kommune vil gerne sende et stærkt signal om, at man satser på sundheden. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet at indføre røgfri arbejdstid og ledelsen og medarbejderne i HMU har sammen udarbejdet de nærmere retningslinjer.
Røgfri arbejdstid betyder kort fortalt, at medarbejderne ikke må ryge i arbejdstiden – hverken indendørs, udendørs eller uden for matriklen. Det er heller ikke tilladt at afbryde arbejdsdagen ved fx at stemple eller flekse ud for at ryge og rygepolitikken omfatter også snus, e-cigaretter, tyggetobak m.v.

Den enkelte leder kan i særlige tilfælde og i samråd med forvaltningsdirektøren – dispensere fra rygepolitikken (eks. Julefrokost)

Medarbejdere kan få hjælp på rygestopkursus. Alternativt kan med-arbejdere få rådgivning om hvordan man bedst holder sig røgfri i arbejdstiden, hvis ikke man ønsker et rygestop.
Der er på Bølgen lagt diverse informationsmateriale med fx tilbud om rygestopkurser.

Senioravis

Ældrecentret Nygårds Plads udgiver hver måned en avis til alle beboere. Du er meget velkommen til at skrive indlæg eller komme med ideer til avisen. Der er deadline den 20. i hver måned.

”GRØN Ø”

På centret er der fokus på medarbejdersundhed og på fællesskabet. Det har været med til at bringe sygefraværet ned.
Vi ønsker at arbejde med indsatsområdet ”Sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende tiltag”.
Vi ønsker at skabe en naturlig dialog og en øget bevidsthed om vigtigheden af sygdomsforebyggelse, motion og kost, personalet imellem.
Der er flere tilbud fra GRØN Ø! Se årsplan. F.eks. personalemad som salatbar, sandwichbolle, salat med dagens kød, smørrebrød og frugttilbud.
Gratis massage, massagestol i arbejdstiden - tiden du bruger skal skrives som afspadsering. DHL løb/gå tur. Se årsplan - for der er rigtig mange hyggelige sociale aktiviteter.

Derudover findes der et fælles tilbud for alle ansatte i Brøndby Kommune. Kig på ”Bølgen” under Tilbud til dig.

Uddannelsestilbud

Se på ”Bølgen” under Tilbud til dig, kurser og uddannelse eller se Kompetenceudviklingsplanen for centret.

IT

Alle medarbejdere på centret skal oprettes som IT brugere.
Der er i afdelingerne uddannede superbrugere i gruppernes konkrete programmer. Superbrugerne står for den daglige hjælp samt kontakten til IT-afdelingen.
Hvis der er problemer der ikke kan løses, oprettes problemet som en sag på ”Bølgen” under servicedisk.

Internet/”Bølgen”

Alle medarbejdere har adgang til internettet. Klikker du dig ind på internettet, er startsiden kommunens intranet/Bølgen. Her findes mange forskellige oplysninger og links, som kan være relevante i dit arbejde. Du finder vores instrukser på hjemmesiden: www.brondby.dk/ÆO

Vold og trusler

Heldigvis er dette sjældent forekommende, men du bør vide, at Brøndby Kommune ikke accepterer vold og trusler mod ansatte og derfor har strenge regler på området. Ældre og Omsorg har udarbejdet en ”Voldspjece”, denne er lagt i din introduktionsmappe, eller findes på G:drevet under pjecer. G:\Socfv\Ældre og Om-sorg\Ældrecentret Nygårds Plads\Administration\Pjecer\Personale

Brand

Der er direkte alarmering til brandvæsnet.
Ring 112, oplys hvor det brænder, hvad der brænder og om der er mennesker i fare.
Se i mappen Nød og Brand som står i alle afdelinger og under. G:\Socfv\Ældre og Omsorg\Ældrecentret Nygårds Plads\Fælles\NØD OG BRAND
Alle ansatte modtager undervisning i brand på centret.

Gaver

Det er ikke tilladt at modtage gaver eller anden form for vederlag fra beboere, pårørende eller borgere udefra. Der ses dog bort fra gaver til jubilæer og lignende begivenheder.
Køb og salg mellem beboere og personale er ikke tilladt.

Medier

Får du en forespørgsel fra presse, radio eller TV henvises pågældende til ledelsen på centret.

Tavshedspligt

Som ansat i Brøndby Kommune har du tavshedspligt. Denne tavshedspligt ophører ikke ved ansættelsesforholdets ophør.

Nyhedsbrev

Social- og Sundhedsforvaltningen udgiver ca. 4 gange årligt et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet kan findes på ”Bølgen”.

 


Med venlig hilsen
Personalet på Ældrecentret Nygårds Plads
Vi glæder os til samarbejdet!

 

Sidst opdateret den 16. januar 2024