MED-udvalg

MED-udvalget består at repræsentanter fra alle personalegrupper på centret.

MED udvalget er etableret i henhold til MED aftalen for Brøndby kommune.

Lokalt MED udvalg er etableret med henblik på at forbedre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på centret.

MED udvalget er sammensat af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Der er valgt 2 repræsentanter fra hver gruppe/afdeling. Hvor den ene er ordinært medlem og den anden suppleant.
Alle suppleanterne betragtes som ordinære medlemmer af udvalget.

Amir og TR funktioner er selvvalgte. Medarbejderrepræsentanter vælges for 2 år af gangen.
Uden valg, er formanden for MED udvalget, centerlederen.
Næsteformanden vælges af og blandt medarbejderrepræsentanterne i MED udvalget.
Under hensyn til retningslinjer beskrevet i MED aftalen har medlemmerne af udvalget pligt til gensidig at informere om og drøfte alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold fra hver sin afdeling eller gruppe.

MED udvalget kan medvirke ved at fastlægge retningslinje for tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold inden for ledelsen ansvar og kompetenceområder.

Mødes 4 gange årligt og når formand, næstformand eller et flertal af personalerepræsentanterne finder det nødvendigt. Medarbejderne har ½ time formøde forud for MED udvalgsmøderne.

Referat udsendes til MED udvalgets medlemmer.

Sidst opdateret den 22. maj 2023