Demens

MED udvalget er etableret i henhold til MED aftalen for Brøndby kommune.

Demenskonsulenten

Siden 2007 har beboere, personale og pårørende kunnet få støtte og vejledning fra Demenskonsulent på Nygårds Plads.

Som demenskonsulent har jeg opgaver i forhold til både beboere, pårørende og personale.

Sammen med personalet i afdelingerne har jeg, ansvaret for at sikre, at beboere med en demensdiagnose, og deres pårørende, får de tilbud og den opfølgning som er beskrevet i Forløbsprogrammet for Demens.

Forløbsprogrammet skal sikre at den tværfaglige og tværsektorielle indsats i forhold til beboeren med en demensdiagnose er koordineret, at der er sammenhæng i indsatsen og at beboerende muligheder for egenomsorg støttes. Desuden at pårørende inddrages og tilbydes vejledning og støtte efter behov.

Der er fokus på beboerens retssikkerhed, da et menneske med demens gradvist mister handleevnen i forhold til egne forhold og kan have manglende sygdomsindsigt mm.

Det er min opgave at være med til at sikre at beboerens retssikkerhed varetages i forhold til eventuel anvendelse af alarm- eller pejlesystemer (GPS), vurdering af behov for værge eller anden bolig (ex. særlig demensafsnit), forebyggelse af magtanvendelse i forhold til personlig pleje eller andet og, at hvis det sker, at det så indberettes.

Jeg samarbejder med personalet i afdelingerne og i Oasen i forhold til tilpasning af aktiviteter til den enkelte, og grupper af beboer med demens / demenssymptomer, da der kan være store variationer i hvad og hvor meget beboeren kan ”rumme” i forhold til den skade hjernen har fået.

Ved fremskreden demens kan beboeren i nogle tilfælde udvikle en uhensigtsmæssig og udad reagerende adfærd. Årsagerne kan være komplekse, og skyldes oftest ikke kun de skader der er i hjernen, men kan også skyldes fysiske gener, ændringer i omgivelserne og / eller måden beboeren forsøges hjulpet i dagligdagen. Måske ønsker beboeren ikke at modtage hjælp til personlig pleje, og modsætter beboeren sig det i ord og / eller handling kan det som udgangspunkt ikke gennemføres.

Personalet kan have brug for støtte og vejledning i forhold til disse komplekse plejeforløb, for at kunne hjælpe beboeren på den mest hensigtsmæssige og skånsomme måde. Dette foregår i dagligdagen og på beboerkonferencer (BBK). Jeg er, sammen med sygeplejerskerne i afdelingerne og afdelingslederne, ansvarlig for at følge op på personalets behov i den forbindelse.

Nygårds Plads har i første halvdel af 2018 deltaget i Sundhedsstyrelsens kompetenceudviklingsprojekt Demensrejseholdet. Se mere om dette senere.

Der tilbydes løbende møder for pårørende til beboere og efter behov har jeg samtaler alene med pårørende, eller sammen med personale fra afdelingen. Den viden de pårørende har omkring beboerens Livshistorie har stor værdi i forhold til samvær med, og pleje af beboeren, som ikke længere selv kan give os relevante oplysninger. Derfor opfordrer vi meget til at pjecen ”Min Livshistorie” udfyldes. Den udleveres til alle ved indflytning.

På fælles møder for pårørende på Nygårds Plads vil der typisk være et oplæg om demens, samt plads til erfaringsudveksling og drøftelser ud fra deltagernes ønsker. Desuden er der 2 gange om året tilbud om arrangementer for pårørende til demente i hele kommunen. Der vil oftest være en ekstern oplægsholder og tilbuddet gives i et samarbejde mellem demenskonsulenterne på de 3 Ældrecentre og de 3 demenskonsulenter fra hjemmeplejen, og annonceres ved opslag og i lokalaviserne.

Vi 6 demenskonsulenter har desuden et tæt samarbejde omkring blandt andet undervisning om demens til personalet i Ældre og Omsorg, en fælles aktivitetsplan for området, udarbejdelse af instrukser og arbejdsgangsbeskrivelser, samt sagsbehandling af indberetninger og ansøgninger omkring magtanvendelse efter Serviceloven. Desuden bruger vi hinanden ved sparring i forbindelse med komplekse forløb og samarbejder også omkring borgere der flytter ind på ældrecentrene, og som er kendt af demenskonsulenterne fra hjemmeplejen.

Demensrejseholdet 2018

I første halvdel af 2018 deltog vi på Nygårds Plads i Sundhedsstyrelsens kompetence-udviklingsprojekt Demensrejseholdet. Her gennemgik nogle udvalgte nøglepersoner fra plejen, Oasen, rengøring og køkken et forløb, i forhold til varetagelse af pleje og andre opgaver rettet mod demensramte og deres pårørende. Projektet blev også gennemført på de 2 andre ældrecentre i Brøndby.

I projektperioden deltog nøglepersonerne i 3 Temadage, hvor det der blev undervist i demens, personcentreret omsorg, kommunikation med demensramte med mere, og derimellem i 5 læringsgrupper hvor der blev drøftet og reflekteret i forhold til afprøvning af metoderne i praksis.
Der blev desuden øvet i afholdelse af Beboerkonferencer, som en central aktivitet i forhold til forebyggelse af udad reagerende adfærd hos beboerne. Efterfølgende er Beboerkonferencer blevet implementeret som et fast aktivitet i afdelingerne, hvor det er afdelingslederne der har ansvaret for planlægning og gennemførelse af dem.

Erfaringerne har været gode og vi oplever på centeret at det har givet en øget faglig refleksion og bevidsthed omkring, at beboere med en demenssygdom sjældent kan ændre adfærd ved egen hjælp, men at vi som personale kan ændre noget i forhold til vores kommunikation, måden at ”gå til opgaven på” med mere og derigennem hjælpe den demensramte bedst mulig til større trivsel og glæde.

Aktiviteter med fokus på dementramte

 • På Nygårds Plads har vi mange aktiviteter i afdelingerne og i Oasen i Stueplan.
  Bl.a. kan nævnes:
 • Der er lavet Erindringskasser med effekter fra skoletiden, køkkenting, ”gå i byen-ting”, kontorarbejde, ”mande-ting” som værktøj mm, gamle ugeblade mm. Disse kan også lånes af pårørende som inspiration til samvær med beboeren.
 • Erindringsdans ca. en gang om måneden på Nygårds Plads og sang 1-2 gange om ugen, som ikke mindst mange af beboerne med demens har stor glæde af. Oftest kan de synge med på mange af sangene og huske dansetrinene selvom der er mange andre ting de ikke kan huske.
  Der afholdes fredagsbar hver fredag og flere gange om året er det med underholdning af et Jazz-orkester.
 • Besøgshunde der kommer i alle afdelinger og dagplejebørn der kommer på besøg i stueplan.
 • Der er etableret en sansehave som alle let kan komme rundt i, - også med rollator eller kørestol, så er man ikke til en længere gåtur, kan man altid gå en lille tur i haven.
 • Vi har reklamefinansieret bus, hvor både personale og frivillige kører på mange ture med beboerne.
 • Vi har en sofacykel som pårørende også kan køre på sammen med beboeren (spørg i afdelingen)og motionscykler som kan bruges både i solskin og regn.
 • Vi har en transportabel WellnessNordicGyngestol og andre effekter der kan skabe ro g afslapning hos primært urolige beboere med demens (Snoezel).
 • Der er udarbejdet et hæfte til inspiration til at nedskrive sin Livshistorie. Denne udleveres til alle ved indflytning.
 • Der uddannes i 2018 / 19 medarbejdere i alle afdelinger, til at give øre-akupunktur efter NADA-modellen, som blandt andet kan have god effekt på uro, angst, søvnproblemer og lignende. Metoden har været anvendt i afdeling 1 gennem ca 2 år. Det har været givet til enkelte beboere 2 gange om ugen og har haft god effekt hos flere beboere. Metoden har været brugt med god effekt i mange år i psykiatrien, og til mennesker i akutte situationer ved naturkatastrofer og lignende.

Vil du vide mere kan disse sider anbefales:

www.videnscenterfordemens.dk  Her findes blandt andet et e-learningsprogram og en app.
www.alzheimerforeningen.dk
www.demensven.dk
www.reminiscens.dk

 

Demensrejseholdet
Om Nationalt Videnscenter for Demens 


Forløbsprogram for demens

 

For yderligere information eller ved behov for samtale er du velkommen til at kontakte mig.

Demenskonsulent Camilla Lysdal
Telefon 51 71 46 36
Træffes bedst mandag – torsdag kl. 8.00 - 16.00

 

Sidst opdateret den 22. maj 2023